Uslovi korišćenja

Molimo vas da pažljivo pročitate odredbe i zakone koji se tiču Uslova korišćenja Miamaya.rs sajta pre nego što pristupite korišćenju sajta (uslovi definisani u nastavku).

Korišćenje sajta potvrđuje da ste u potpunosti saglasni sa navedenim uslovima.

Ukoliko korisnik ne prihvata navedene odredbe i zakone, i ne slaže sa dole navedenim uslovima, upućujemo Vas da napustite, te ne pristupate i ne koristite našu Internet prodavnicu.

PRIMENA: Ovi uslovi i odredbe važe za Internet prodavnicu Miamaya.rs, uključujući sve platforme, usluge ili druge resurse povezane, distribuirane ili dostupne putem sajta Miamaya.rs. Sajtom upravlja kompanija MiaMara d.o.o. u čijem vlasništvu se nalazi sajt i učestvuje u njegovom radu.

POVRAĆAJ SREDSTAVA: U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, kompanija MiaMara d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

PROIZVODI, SADRŽAJI I SPECIFIKACIJE: Svi proizvodi i cene proizvoda i usluga opisanih ili prikazanih na sajtu, mogu se promeniti u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Određene oznake, mere i opisi su približni i uneti su isključivo u svrhu boljeg razumevanja proizvoda. Rukovodioci preduzimaju sve neophodne mere kako bi precizno prikazali sve delove naših proizvoda, uključujući i primenljive boje; međutim, boja koju vidite na vašem ekranu zavisi od ekrana vašeg računara, stoga mi ne možemo garantovati da će računar precizno prikazivati boje. Uključivanje određenih proizvoda i usluga na sajt, u određeno vrijeme, ne garantuje da će isti proizvodi ili usluge biti dostupni u bilo koje vreme. Vaša odgovornost je da utvrdite i poštujete sve važeće lokalne, državne i međunarodne zakone (uključujući minimalne starosne zahteve) u pogledu posedovanja, korišćenja i prodaje bilo koje stvari kupljene na sajtu. Popunjavanjem porudžbine, zalažete se da će proizvod biti korišćen samo na zakonit način.

OGRANIČENJE ISPORUKE: Nakon što se izda nalog za izvršenje porudžbine, ista će biti poslata na adresu koju je kupac prethodno naveo, sve dok je adresa za isporuku usklađena sa uslovima za slanje, koji se nalaze na sajtu. Sve kupovine sa sajta se vrše u skladu sa Ugovorom o isporuci. Kao posledica toga, rizik od gubitka i vlasništva nad predmetima koji su kupljeni na sajtu, prelazi na kupca, nakon isporuke predmeta kupcu. Korisnik/kupac snosi odgovornost za bilo kakve zahteve dopunjene sa prevoznicima u vezi oštećenja i/ili gubitka pošiljke,nakon prijema istog.

TAČNOST INFORMACIJA: Trudimo se da informacije na sajtu budu potpune, tačne i aktuelne. Uprkos našim naporima, informacije na sajtu mogu povremeno biti netačne, nepotpune i zastarele. Mi nemamo potpunu kontrolu nad kompletnošću tačnošću ili aktuelnošću bilo koje informacije na sajtu. Na primer, proizvodi koji se nalaze na sajtu mogu biti nedostupni, mogu imati drugačije atribute od navedenih, ili mogu imati drugačiju cenu od one koja je navedena na sajtu. Osim toga, možemo izvršiti izmene u informacijama o ceni i dostupnosti, bez prethodne najave. Iako je naša praksa da potvrđujemo porudžbine putem e-mail adrese, prijem potvrde porudžbine putem email-a ne predstavlja naše prihvatanje ili potvrdu ponude za prodaju proizvoda. Zadržavamo pravo da bez prethodne najave ograničimo količinu porudžbina za bilo koji proizvod i/ili da odbijemo uslugu bilo kom kupcu korisniku. Takođe, možemo zahtevati verifikaciju informacija pre prihvatanja i/ili isporuke bilo koje porudžbine.

KORIŠĆENJE SAJTA: Korišćenje sajta je lično, neekskluzivno, neosporno i mora biti u skladu sa ovim uslovima, odredbama i zakonima. Dizajn sajta, tekstovi, grafika, informacije, sadržaji i drugi materijali koji su prikazani ili dostupni putem sajta su zaštićeni autorskim pravima, logotipom i drugim zakonima i ne smeju se koristiti, osim ako je to dozvoljeno u odredbama i zakonima ili pismenim odobrenjem vlasnika sadržaja. Delovi stranica mogu biti zaštićeni autorskim pravima od strane programera. Ne mogu se reprodukovati, javno prikazivati, prenositi ili na bilo koji način koristiti bilo koje informacije ili materijali koju su prikazani, ili dostupni sa sajta, za bilo koju javnu ili komercijalnu svrhu, osim u slučaju ograničenih rezervnih kopija. Ne sme se kreirati bilo kakav derivat rada sajta, dekompalirati rad prvobitnog programera ili na neki drugi način pokušati kopirati izvorni kod, osnovne ideje, alogaritme, strukturu ili organizaciju sajta.
Ovim odredbama prihvatate da ne koristite i ne pokušavate da koristite bilo koji pokretač, softver, alat, neki drugi uređaj ili mehanizam (uključujući bez ograničenja bilo koji tip veb pretraživača ili robota) za upravljanje, pretraživanje i/ili preuzimanje informacija sa sajta. Svako neovlašćeno korišćenje bilo koje informacije ili materijala koji su prikazani ili dostupni na sajtu, može prekršiti Zakone o autorskim pravima, zaštiti brenda, Zakona o privatnosti i objavljivanju, kao i druge zakone i propise.

ZAŠTITNI ZNACI: Određeni zaštitni znaci, imena ili logotipi koji se koriste ili prikazuju na sajtu su registrovani i neregistrovani zaštitni znaci, imena preduzeća i servisne oznake kompanije MiaMara d.o.o. Ostali zaštitni znaci, imena firmi i oznake usluga koje se koriste ili prikazuju na sajtu su registrovane i neregistrovane zaštićene marke, imena firmi i uslužne oznake njihovih odgovarajućih vlasnika, uključujući i programera ili njihove odgovarajuće povezane kompanije. Nijedan sadržaj na sajtu ne treba da se tumači kao odobravanje ili implikacija bilo kojoj licenci ili pravu korišćenja bilo kojih zaštitnih znakova, trgovačkih imena, servisnih znakova ili logotipa prikazanih na sajtu Miamaya.rs bez pisanog odobrenja kompanije MiaMara d.o.o.

POVEZIVANJE SA SAJTOM: Kreiranje i postavljanje bilo kog linka sa druge veb stranice ili aplikacije, na bilo koju stranicu na sajtu Miamaya.rs, bez prethodnog pisanog odobrenja je zabranjeno. Vođenje i prikazivanje informacija i materijala sa sajta Miamaya.rs, na drugi veb sajt, čak i u sličnom konteksu, zabranjeno je pre naše prethodne pismene dozvole. Svaki link koji je dozvoljen na sajtu mora poštovati sve primenljive zakone, pravila i propise.

LINKOVI TREĆIH LICA: S vremena na vreme, sajt može sadržati vezu ka veb stranicama koje nisu u vlasništvu sajta Miamaya.rs, a kojima upravljaju ili kontrolišu rukovodioci ili njihovi partneri. Svi takvi linkovi su dostupni isključivo kao određen vid pogodnosti za Vas. Kada koristitite ove stranice, Vi napuštate sajt Miamaya.rs. Ni mi, ni bilo ko od naših partnera, nismo odgovorni za bilo koji sadržaj, materijal ili druge informacije koje su dostupne na bilo kojoj drugoj veb stranici. Takođe, niko ne garantuje i ne izdaje bilo kakve izjave ili garancije u vezi bilo kog sadržaja, materijala ili drugih informacija dostupnih sa bilo kod drugog veb sajta ili rezultate koje možete dobiti od drugih veb stranica. Ako odlučite da pristupite bilo kojoj drugoj veb stranici koja je povezana sa sajtom, to činite u potpunosti na sopstveni rizik..

NEPRIKLADAN MATERIJAL: Zabranjeno je postavljanje ili prenošenje bilo koje vrste nezakonitog, pretećeg, klevetničkog, optužujućeg, pornografskog ili vulgarnog materijala ili bilo kog materijala koji bi mogao da predstavlja ili podstiče ponašanje koje se može smatrati krivičnim delom ili koje bi moglo potpasti pod pravnu sankciju, odnosno krši bilo koji zakon. Pored bilo kakvih pravnih članova koji proizilaze iz zakona, u slučaju da zaposleni u kompaniji MiaMara d.o.o. utvrde na osnovu sopstvenih kriterijuma, da je korisnik prekršio ili da verovatno krši navedene zabrane, možemo preduzeti bilo koju akciju koju smatramo neophodnom da se spreče ili uklone efekti takvog ponašanja, uključujući uklanjanje navedenog materijala sa sajta. U potpunosti ćemo sarađivati sa organima za sprovođenje zakona, sudskim nalogom ili sudskim pozivom koji traži od nas ili nas upućuje da otkrijemo identitet osobe koja objavljuje takve materijale.

INFORMACIJE O KORISNIKU: Osim ličnih informacija, koje su podložne pravilima privatnosti sajta, bilo koji materijal, informacije, sugestije, ideje, koncepti, objašnjenja, tehnike, pitanja, komentari ili druga korisnička komunikacija koja se prenosi ili objavljuje na sajtu na bilo koji način jeste i smatraće se nepoverljivom i neosetljivom. MiaMara d.o.o. kao i naši partneri ili osobe koje partneri i mi odredimo mogu koristiti neke ili sve korisničke komunikacije za bilo koju svrhu, uključujući, bez ograničenja, reprodukciju, prenos, obelodanjivanje, objavljivanje, emitovanje, razvoj, proizvodnju i/ili marketing na bilo koji način za sve komercijalne ili nekomercijalne svrhe. Možemo, ali ne moramo da pratimo ili pregledamo celokupnu korisničku komunikaciju. Nemamo obavezu da odgovorimo na bilo koju korisničku komunikaciju ili je vratimo pošiljaocu. Takođe, nećemo imati nikakvu odgovornost u vezi sa sadržajem takvih korisničkih komunikacija, bilo da proizilaze ili ne proizilaze iz zakona o autorskim pravima, ili zakona koji se tiču kleveta, privatnosti, neprikladnog materijala i drugih pitanja. Zadržavamo pravo da uklonimo bilo koju ili svu korisničku komunikaciju koja uključuje bilo koji materijal koji smatramo neprikladnim ili neprihvatljivim.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Sajt koristite na sopstvenu odgovornost. Sve informacije i svi sadržaji na sajtu su pruženi u datoj formi, bez bilo kakve garancije o trgovinskoj vrednosti proizvoda, pogodnosti za određenu namenu ili nenarušavanja intelektualne svojine. MiaMara d.o.o. i naši saradnici ne garantuju tačnost niti kompletnost podataka, materijala i usluga prezentovanih na sajtu. Informacije na sajtu mogu biti zastarele, pri čemu naši operateri ili drugo osoblje nisu zaduženi da ažuriraju date informacije. Navedena odricanja ne odnose se na obaveze koje su inače propisane zakonima, o čemu se možete informisati iz Zakona.
Garancija na proizvode koji se prodaju posredstvom sajta Miamaya.rs uključuje samo garanciju proizvođača, ukoliko takva garancija postoji. Sve garancije navedene na sajtu pokrivene su zakonima o zaštiti potrošača, dok sve posredne i implicitne garancije i obećanja predstavljaju isključivo stav proizvođača, iz kog razloga MiaMara d.o.o. nije odgovoran za usklađenost proizvoda sa tim impliciranim garancijama. Miamaya.rs se odriče svake odgovornosti za defekt ili prestanak rada proizvoda, efekat koji korišćenje proizvoda ostavlja na proizvod, korišćenje proizvoda na način na koji nije predviđeno da se koristi, prepravljanje proizvoda, pogrešan odabir proizvoda ili neusklađenost proizvoda sa standardima bilo kog tipa.
Miamaya.rs ne odgovara za bilo koju finansijsku štetu ili povredu koja može nastati korišćenjem proizvoda sa sajta, za viruse koji mogu zaraziti računar kupca korisnika nakon posete sajtu ili preuzimanja materijala sa sajta. Administratori sajta, zaposleni u kompaniji MiaMara d.o.o. i naši saradnici koji su uključeni u rad sajta ne mogu ni u kakvom slučaju biti odgovorni za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, uključujući izgubljeni profit, gubitak podataka, ili prekida rada, bilo da su takve posledice proizašle iz korišćenja sajta, nepravilnog korišćenja sajta ili kao posledica korišćenja sata ili materijala sa sajta. Ova ograničenja važe bez obzira da li na sajtu postoji upozorenje na moguće posledice u slučaju nepravilnog korišćenja proizvoda.
Ova ograničenja ne odnose se na slučajeve definisane zakonom, o čemu se korisnici mogu šire informisati iz zakona. Prihvatanjem ovih uslova, korisnici se slažu da će u slučaju problema koji nastanu usled korišćenja sajta prestati da koriste sajt.
U slučaju problema sa proizvodima i uslugama koje su nude putem sajta, prihvatanjem ovih uslova korisnici se slažu da za korekciju bilo kakvih nedostataka u skladu sa garancijom proizvođača ili dostavljača odgovaraju isključivo proizvođači i dostavljači. U slučaju da korisnici žele povrat novca, dužni su da se pridržavaju pravila i uputstava objavljenih u odgovarajućoj sekciji sajta.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime Miamaya.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Miamaya.rs (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

DALJE IZMENE OVIH USLOVA: Uslovi ovde navedeni mogu biti promenjeni u bilo kom trenutku ažuriranjem ovog teksta. Korisniku se savetuje da poseti sa vremena na vreme ovu stranicu kako bi stekao uvid u važeće uslove. Ukoliko je na drugim lokacijama na sajtu direktno rečeno da se na neke proizvode, komunikacije ili pravila ne odnose ovde navedeni uslovi, pomenuti uslovi neće važiti. Kompanija MiaMara d.o.o. zadržava pravo da bez najave promeni bilo koji aspekt sajta.

GAŠENJE NALOGA NA SAJTU: Korisnik može u svakom trenutku ugasiti svoj nalog na sajtu iz bilo koga razloga ili bez razloga. I u slučaju gašenja naloga, korisnik je odgovoran za sve svoje akcije i narudžbine do momenta kada je ugašen nalog.

PLAĆANJE
Plaćanje u internet prodavnici možete izvršiti na jedan od sledećih načina:
1. Platnom karticom (Visa, MasterCard, Maestro, American Express) - tokom procesa naručivanja bićete automatski preusmereni na sajt Banca Intesa Beograd koja vrši procesuiranje kartica na Internetu. Nakon unosa potrebnih podataka banka vrši proveru Vaše kartice i raspoloživosti sredstava na računu. O statusu plaćanja bićete obavešteni putem e-maila.


2. Plaćanje pouzećem - plaćanje vršite u trenutku isporuke proizvoda. Pre nego Vam proizvodi budu isporučeni bićete kontaktirani od strane MiaMara d.o.o. radi potvrde porudžbine.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

POVRAĆAJ SREDSTAVA
„U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, MiaMara d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“.

POTVRDA KUPOVINE I SKLAPANJE UGOVORA
Potvrdom poružbenice vi ste sklopili ugovor sa MiaMara d.o.o. o kupovini određene robe i obavezali se da ćete istu platiti na način koji ste odabrali prilikom kreiranja porudžbine.

Ugovorna strana sa kojom ste zaključili ugovor je:

MiaMara d.o.o., Novopazarska 5, 11111 Beograd, Srbija
Šifra delatnosti: 4771
Matični broj: 20966211
PIB: 108274396
Web adresa: www.miamaya.rs
Kontakt telefon: 069.30.85.100
Kontakt e-mail: cs@miamaya.rs

Sklapanjem ovog ugovornog odnosa ostvarujete sva potrošačka prava predviđena Zakonom o
zaštiti potrošača koja uključuju pravo na vansudsko rešavanje eventualnog spora povodom
ugovora o kupovini robe.

REKLAMACIJE

Miamaya tim je svestan vaših prava kao kupaca i posvećeni smo unapređenju vašeg poverenja kada je u pitanju kupovina putem Interneta. Zbog toga smo rešili da postupak reklamacije maksimalno pojednostavimo, kako bismo vam u što većoj meri olakšali posao.

Bitna napomena:
Svako oštećenje pri transportu, kao kupac ste dužni da prijavite u roku od 24h od prijema robe. Primljenu robu ste dužni da proverite po prijemu i ako je došlo do greške, potrudićemo se da je u najkraćem roku ispravimo. Ukoliko na proizvodu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, savetujemo da takvu pošiljku ne preuzimate.

U slučaju oštećene robe molimo Vas da nam pošaljete mail na cs@miamaya.rs kako bi naš agent u najbržem mogućem roku mogao da odreaguje na Vaš zahtev.
Miamaya.rs posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije i poštuje prava svojih kupaca. Ukoliko ste u bilo kakvoj nedoumici, slobodno nas kontaktirajte i dobićete konkretna uputstva kako da ostvarite reklamaciju.

Reklamacije na oštećenja u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu, kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne prijavi oštećenje, odgovornost oštećenja prelazi na samog kupca.

Ukoliko uočite takvo oštećenje:

Nemojte potpisati prijem pošiljke.
Zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda. Ukoliko proizvod nije oštećen, potpišite prijem pošiljke.
Ukoliko deluje da je proizvod oštećen, definitvno odbijte prijem pošiljke, i javite se nama, radi utvrđivanja daljih koraka kako biste dobili ispravan, neoštećen proizvod.
Ukoliko ste ipak primili pošiljku, a kasnije ste zaključili da je došlo do oštećenja u transportu ili da ste dobili proizvod:

 • koji niste poručili a nalazi se na računu
 • koji niste poručili a ne nalazi se na računu
 • koji ste poručili a nalazi se na računu
 • koji je oštećen

obavezno sačuvajte originalnu ambalažu, u kojoj vam je pošiljka isporučena.

Molimo da slikate oštećenu ambalažu i proizvod, i sliku pošaljete na email adresu cs@miamaya.rs

Zamena veličine i boje

Moguća je zamena za veći ili manji broj kao i zamena za drugu boju. U ovom slučaju postupak je sledeći:
Pošaljite nam proizvode nazad po kuriru. Kada primimo vraćeni artikal, šaljemo vam zamenjeni artikal.

U slučaju zamene robe MiaMaya snosi trošak prilikom povrata. Odnosno kupac snosi troškove transporta spornog artikla do magacina, dok je transport zamenjenog artikla od magacina do adrese trošak Miamaya. Za svaku sledeću zamenu Kupac snosi kompletan trošak transporta povrata robe.

Predomislili ste se

Ukoliko niste zadovolnji nekim artiklom, možete ga zameniti pod sledećim uslovima:

 • Da nije prošlo više od 14 dana od kako smo vam poslali artikal
 • Da nam ga vratite nekorišćenog, u originalnom stanju, u orginalnoj ambalaži, sa svom propratnom dokumentacijom.

Potrebno je da doplatite razliku u ceni (ukoliko je ima) i u tom slučaju dobićete od nas mogućnost da umesto vraćenog proizvoda dobijete neki drugi, po vašem izboru. Uveravamo vas da ćemo sve opravdane reklamacije prihvatiti i u zavisnosti od vaših zahteva zameniti, popraviti artikal ili vratiti novac.

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

 

 

POVRAĆAJ NOVCA

Miamaya.rs će po prijemu vraćene robe, nakon konstatacije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, izvršiti povraćaj uplate novca koju je primio. Povraćaj novca će biti izvršen na tekući račun kupca. U slučaju povrata robe kupac snosi troškove transporta spornog artikla do magacina.
U slučaju da se radi povrat novca usled uvažene reklamacije u garantnom roku i/ili raskida ugovora od strane kupca u propisanom roku, potrebno je da nam kupac dostavi broj svog tekućeg računa u banci ili pošti i sredstva vraćamo na njegov račun.
Rok za povraćaj srestava je 3-7 radnih dana.

Moj nalog

Kako bismo vam olakšali proces kupovine, nudimo vam kreiranja vašeg naloga čime dobijate mogućnost da na jednostavan način obavite kupovinu, pratite porudžbine na vašem nalogu, čuvate više adresa za isporuku i u svakom trenutku vidite vašu istoriju poručivanja.

Politika privatnosti

Ukoliko se interesujete za obradu i zaštitu Vaših podataka o ličnosti u okviru privrednog društva MiaMara DOO, DOBRO DOŠLI, ovaj odeljak je pravo mesto za Vas!

Mi cenimo Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Upravo iz tih razloga ovom Politikom privatnosti na transparentan i lako razumljiv način želimo da Vas informišemo o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane MiaMara DOO Beograd, ul. Novopazarska 5, MB: 20966211, koja se nalazi u položaju rukovaoca Vaših podatka o ličnosti (u nastavku „MiaMara DOO“ ili „MiaMaya“ ili „Miamaya Fashion Concept Store“ ili „mi“ ).

Ovde se nalaze informacije o svim podacima koje prikupljamo o Vama, prilikom različitih vidova saradnje, posebno podaci koje prikupljamo kada pristupite našoj internet stranici www.miamaya.online, kada se registrujete i napravite profil ili kada samo odlučite da kupujete online naše proizvode kao gost.

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših ličnih podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).

U slučaju da naš sajt sadrži likove ka drugim internet stranicama, molimo Vas da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet stranicama i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o Vama. Imajte u vidu da MiaMara DOO nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih internet stranica, te zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu Vaše privatnosti kada posećujete druge sajtove.

 

1. Na koji način prikupljamo Vaše lične podatke i po kom pravnom osnovu?

Sve informacije koje prikupljamo dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode ili usluge, popunite određeni formular ili kada prikupimo podatke putem bezbednosnih kamera u našim maloprodajnim objektima.

Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive, a MiaMara DOO i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način.

U skladu sa važećim zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu ličnih podataka, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke po sledećim pravnim osnovima:

 • kada nam je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za zaključenje i ispunjenje ugovora kome pristupate;
 • kada nam je obrada Vaših ličnih potrebna za ispunjenje određenih zakonskih obaveza (ovde spadaju naročito podaci koje čuvamo zbog poreskih obaveza);
 • kada za obradu Vaših podataka imamo legitiman interes, osim ukoliko su nad tim interesima pretežniji Vaši interesi ili osnovna prava i slobode;
 • kada ste nam za obradu Vaših ličnih podataka dali saglasnost za određenu svrhu obrade, pri čemu u svakom trenutku imate pravo da datu saglasnost povučete;

Obavezno je dostavljanje samo onih ličnih podataka koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza.

Dostavljanje ličnih podataka po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da ukoliko nam uskratite ove podatke, u određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo određene usluge (kao što je na primer dostava proizvoda na kućnu adresu ili slanje newsletter-a preko e-mail adrese).

Napominjemo da se svi navedeni pravni osnovi primenjuju u zavisnosti od svrhe za koju prikupljamo Vaše podatake, a o čemu ćemo Vas obavestiti u svakom konkretnom slučaju. Više o svrsi i vrsti podataka koje prikupljamo možete pogledati u odeljku „Koje podatake prikupljamo od Vas?“

2. Koje podatke prikupljamo od Vas

MiaMara DOO prikuplja nekoliko kategorija ličnih podataka, a u zavisnosti od konkretnog zahteva korisnika/kupaca.

2.1. Kupovina/porudžbina u www.miamaya.online web sajtu / Miamaya Fashion Concept Store

Kada obavite kupovinu u Miamaya Fashion Concept Store prodavnici ili putem www.miamaya.online web sajta u zavisnosti od slučaja, od Vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti koji su neophodni za zaključenje ugovora o prodaji na daljinu, kreiranje porudžbine ili radi ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji – realizaciji isporuke, naplate i prijema robe.

U slučaju kupovine u MiaMara DOO prodavnicama za isporuku robe na kućnu adresu potrebni su nam sledeći podaci:

- ime i prezime;

- broj telefona;

- adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat)

Kada koristite naše usluge kupovine online putem web sajta, pored navedenih podataka dodatno nam je potreban i podatak o Vašoj e-mail adresi, kako bi potvrdili kupovinu i poslali Vam porudzbenicu.

Ukoliko vršite online plaćanje kako bi osigurali sigurnu kupovinu prikupljamo i podatke o izvršenoj transakciji.

Online kupovinu možete realizovati iako niste registrovani na sajtu MiaMaya, odnosno kao gost.

Kupovinu možete izvršiti i putem poziva našeg kontakt centra. U tom slučaju obavezno prikupljamo podatke o imenu i prezimenu, broju telefona, adresi (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat), e-mail adresi i broju Vaše platne kartice i izvršenoj transakciji (ukoliko ste izabrali ovaj način plaćanja).

Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji na daljinu, što obuhvata upravljanje i praćenje porudžbina, komunikaciju sa Vama, kao i postupanje u slučaju prigovora ili opomene.

Kako bismo se postarali da proizvodi koje kupite od nas budu dostavljeni na tačnu adresu, Vaše podatke delimo sa našim eksternim partnerima, a u cilju pružanja odgovarajućih usluga (npr. Vaše ime, adresa isporuke). Više o našim partnerima pogledajte u odeljku „Ko ima pristup Vašim podacima?“

2.3. Reklamacije

MiaMara DOO je dužna po osnovu Zakona o zaštiti potrošača da kupcima obezbedi mogućnost ulaganja reklamacija na kupljene proizvode.

U tom slučaju, prilikom ulaganja reklamacije od Vas kao kupca možemo da uzmemo podatke o imenu i prezimenu, broju telefona, e-mail adresi i/ili kućnu adresu, ukoliko je potrebno slanje robe ili izlazak na teren.

Podatke prikupljenje na ovaj način koristimo isključivo radi rešavanja i odgovaranja na Vaše reklamacije.

2.4. Otvaranje korisničkog naloga na MiaMaya sajtu

Kada odlučite da se registrujete na našem sajtu odnosno da kreirate Vaš personalizovani profil, u tu svrhu prikupljamo sledeće podatke:

 • Obavezni podaci:
  • ime i prezime;
  • e-mail adresa;
  • lozinka;
  • pol;
  • datum i godina rođenja;
  • broj telefona;
 • Dodatni podaci:
  • Grad/mesto stanovanja;
  • Ulica, broj, sprat i broj stana;

U slučaju da kao registrovani korisnik sa Vašeg profila odlučite da kupite neki od naših proizvoda dostupnih na našoj internet stranici, a u skladu sa našim Uslovima poslovanja, u cilju izvršenja transakcije i isporuke robe, pored podataka o Vama kao registrovanog korisnika možemo da zahtevamo dodatne podatke, kako je to navedeno pod tačkom 2.1. ove Politike Privatnosti.

Napominjemo da ni u kom slučaju ne prikupljamo posebne kategorije podataka, kao što su podaci koji se odnose na Vaše rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao ni obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka, podataka u vezi zdravstvenog stanja, seksualnog života ili seksualne orijentacije.

S obzirom da profil kreiramo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti, u svakom trenutku možete da povučete Vašu saglasnost, brisanjem profila, nakon čega ćemo obrisati sve podatke koje posedujemo o Vama.

2.5. Kontaktiranje sa MiaMara DOO – različite vrste upita (kontakt e mailom, telefonom, putem društvenih mreža ili web sajta)

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama, kao i vrste upita možemo da prikupljamo Vaše podatke o imenu, prezimenu, broju telefona, adresi e-pošte, kao i ostale informacije koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom.

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama, kao i vrste upita možemo da prikupljamo Vaše podatke o imenu, prezimenu, broju telefona, adresi e-pošte, kao i ostale informacije koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom.

Možete da nas kontaktirate i kada želite da obavite kupovinu putem telefona. U tom slučaju obrađujemo Vaše podatke, kako je to navedeno u odeljku 2.1. ove Politike Privatnosti.

2.6. Marketinške svrhe - prijava za kontaktiranje i dobijanje obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama – Newsletter i kampanje putem broja telefona

Postoji nekoliko načina da se prijavite za slanje promotivnih ponuda od strane MiaMara DOO:

Prilikom ostavljanja ovih podataka možete dobrovoljno prihvatiti i našu celokupnu Politiku privatnosti u kom slučaju se saglašavate da prikupljamo Vaše interakcije (reklamacije, kupovine, pozivanje kontakt centra i sl.) sa MiaMara DOO radi unapređenja korisničkog iskustva i slanja personalizovanih ponuda.

 • Ukoliko želite da Vas kontaktiramo i da primate naša obaveštanje o aktuelnim ponudama i promocijama, na našem web sajtu u svakom trenutku možete ostaviti sledeće podatke na dnu stranice:

• broj telefona – ako su u pitanju obaveštenja i ponude putem sms-a, mobilnih aplikacija (Viber, WhatsApp) i našeg kontakt centra.

• adresu e-pošte ako su u pitanju obaveštenja i ponude putem newsletter-a.

 • MiaMara DOO će Vam i prilikom registracije, odnosno kreiranja profila na internet stranici, ponuditi uslugu slanja obaveštenja o aktuelnim ponudama i promocijama na mail, broj telefona putem sms-a, ili mobilnih aplikacija (Viber, WhatsApp) i našeg kontakt centra i tom prilikom pored podataka koje ostavljate prilikom registracije, dodatno možete da prihvatite slanje promotivnih ponuda.

Vašu saglasnost za prijem obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama možete da opozovete u svakom trenutku, u tom slučaju ćemo prestati da Vam šaljemo promotivne ponude. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Nezavisno od načina na koji ste se prijavili za prijem obaveštenja, Vašu saglasnost možete opozvati putem opcije odjava koja se nalazi u dnu svakog mail-a ili direktno slanjem poruke kroz sms, mobilne aplikacije (Viber, WhatsApp) ili prilikom poziva našeg kontakt centra, ukoliko ste saglasnost dali za ovakav vid obaveštenja.

Obaveštavamo Vas da u slučaju za slanje newslettera angažujemo eksterne partnere u cilju izvršenja ovih usluga može da dođe do prenosa Vaših podataka tim licima. Više o našim parterima pogledajte u odeljku „Ko ima pristup Vašim podacima?“

2.7. Profilisanje

U slučajevima kada šaljemo ili prikazujemo obaveštenja ili sadržaj koji su personalizovanog karaktera, možemo koristiti pojedine postupke koji su označeni kao „profilisanje” (odnosno, bilo koji oblik automatizovanog procesa obrade ličnih podataka koji se sastoji iz korišćenja prikupljenih podataka o ličnosti kako bismo procenili određene lične aspekte koji su u vezi sa fizičkim licem, konkretno, da bismo analizirali ili predvideli aspekte koji se tiču ličnih afiniteta konkretnog fizičkog lica, njegovog interesovanja, ekonomskog položaja, ponašanja, lokacije, pouzdanosti ili kretanja).

Na osnovu svoje analize, šaljemo ili prikazujemo obaveštenja i/ili sadržaj koji je skrojen tačno prema Vašim interesovanjima/potrebama.

Ove podatke obrađujemo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti.

2.8. Poseta internet stranice

Uz Vašu saglasnost, beležimo Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice www.miamaya.online i newslettera. Ocena ponašanja korisnika podrazumeva pre svega podatke o odeljcima na kojima se zadržavate i na linkove, koje tamo koristite. Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile sa Vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o Vašoj e-mail adresi kako bismo omogućili kreiranje reklamne ponude od strane MiaMara DOO u obliku newslettera, on-site reklame i štampanog materijala, prilagođene Vašem ličnom interesovanju i time poboljšamo našu ponudu.

MiaMara DOO obrađuje Vaše podatke prilikom posete ove internet stranice, prilikom korišćenja aplikacija i drugih platformi. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između Vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču Vašeg uređaja.

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

- IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,

- datum i vreme pristupa,

- ime i URL preuzete datoteke,

- internet stranicu sa koje se pristupa (referrer URL),

- pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime Vašeg provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u svrhe:

- obezbeđivanja uspostavljanja nesmetane veze,

- obezbeđivanja komfornog korišćenja naše internet stranice,

- procene bezbednosti i stabilnosti sistema.

Ukoliko ste u Vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima Vašeg uređaja prihvatili tzv. geolokaciju, odnosno dali svoj pristanak, ovu funkciju koristimo kako bismo Vam ponudili individualne usluge na osnovu Vaše trenutne lokacije. Podatke o lokaciji obrađujemo isključivo u navedenu svrhu.

Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes, koji proizlazi iz gore navede svrhe obrade podataka, budući da je to tehnički uslov za funkcionisanje sajta. Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

2.9. Korišćenje kolačića

Na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće. Kolačići su male datoteke koje se prilikom posete naše internet stranice čuvaju na Vašem uređaju (laptop, tablet, smartphone itd.). Kolačić ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa Vašim identitetom. S jedne strane, korišćenje kolačića služi da Vam poseta internet stranici bude prijatnija. Mi koristimo takozvane kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Pored toga, koristimo i privremene kolačiće koji se određeno vreme skladište na Vašem uređaju. Kada ponovo posetite našu internet stranicu, automatski se prepoznaje da ste već bili na stranici i koja podešavanja ste postavili, tako da ove radnje nećete morati da ponovite.

S druge strane, kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da Vas automatski prepoznamo kada ponovo posetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon 5 godina, s tim da ih Vi uvek možete obrisati ručno na Vašem računaru.

Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite Vaš pretraživač tako da se na Vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić. Ipak, potpuno onemogućavanje kolačića može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.

Više o upotrebi kolačića i načinu njihovog prikupljanja možete da pročitate u našoj politici kolačića ispod.

Politika kolačića (cookies)

 Kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo pregledanja sadržaja na sajtu https://unitedfashion.rs/ i kako bi ova stranica funkcionisala ispravno, moramo vršiti konstantna unapređivanja. Zato ova stranica mora poslati Vašem računaru malu količinu informacija (tzv. kolačići ili cookies). U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti smo u obavezi da obezbedimo Vaš pristanak pre slanja kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje ćete biti u mogućnosti pregledanja sadržaja, ali Vam određene mogućnosti neće biti dostupne.

 Šta su kolačići?

Kolačići su informacije koje web stranica koju posećujete šalje vašem računaru u svrhu poboljšavanja Vašeg korisničkog iskustva i potreba. Kolačići čuvaju informacije koje ste Vi podesili za Vašu pretragu kao što su jezik, adresa, e-mail, ili podaci o ličnosti, i pamte ih svaki put kada se ponovo vratite na istu stranicu.

Ovim informacijama ili bilo kojim drugim datotekama iz vašeg računara ni jedan sajt ne može da pristupi ukoliko Vi to ne omogućite na vašem računaru. Pomenute informacije koje web stranica šalje Vašem računaru Vama nije vidljiva, a takođe možete i da promenite postavke internet pretraživača da sami birate da li želite da čuvate kolačiće ili da ih odbijete.

 Kako se brišu kolačići?

Sve postavke kolačića i informacije o istim možete pronaći u podešavanjima Vašeg internet pretraživača ili klikom na “Pomoć”. Više o brisanju kolačića takođe možete pročitati ovde.

 

Korist koju Vi imate ukoliko pristanete na kolačiće?

•           Vaš uređaj pamti sve informacije koje ste uneli, tako da sledeći put kad se budete vratili na sajt nećete morati da ih ponovo unosite

•           Prilagođava sadržaj vašim preferencijama, i dobijate informacije u skladu sa Vašim profilom

•           Dobićete promocije i specijalne akcije koje odgovaraju Vašim navikama kupovine

2.10. Google analitika

Za potrebe prilagođavanja dizajna i stalnog poboljšavanja naših internet stranica, koristimo takozvani Google Analytics - uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. ("Google"). U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o Vašem korišćenju ove internet stranice:

- tip/verzija pretraživača,

- operativni sistem koji se koristi,

- referrer URL (prethodno posećena stranica),

- hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa),

- vreme upita servera

Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica. IP adrese su anonimizovane, tako da nije moguće utvrditi identitet (takozvani IP maskiranje). Ni pod kojim uslovima Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a

Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics

2.11. Društvene mreže

Podatke na društvenim mrežama velikim delom obrađuje sam operater, i na taj deo MiaMara DOO ima ograničen uticaj.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka:

Podatke prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, a u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.

Podake prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka kao što su komentari, video snimci, slike, lajkovi, objavljuje operater. MiaMara DOO ove podatke ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitnog sadržaja i podataka koji predstavljaju krivično delo.

Sa operaterom društvene mreže delom postoji odnos u skladu sa čl. 45 Zakona (zajednička odgovornost):

Za metode web praćenja koje operater platforme društvene mreže omogućava, operater i mi smo zajednički odgovorni. Web praćenje (webtracking) može pritom da usledi i nezavisno od toga da li ste na platformu društvene mreže prijavljeni ili registrovani. Kao što smo već napomenuli, nažalost samo ograničeno možemo da utičemo na metode web praćenja operatera, na primer ne možemo da ih isključimo.

Pravni osnov za metode web praćenja je legitiman interes, koji se sastoji u tome da se platforma društvene mreže i konkretna fan stranica (fan-page) optimizuju.

2.12. Video nadzor

MiaMara DOO u svim maloprodajnim objektima koristi video nadzor za potrebe bezbednosti svojih zaposlenih i imovine, i radi otkrivanja krivičnih dela i drugih spornih situacija. Obaveštenje o video nadzoru se nalazi na ulazu u svaki naš maloprodajni objekat i isto se koristi u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. Informacije prikupljene putem video nadzora čuvamo u vremenskom periodu koji nam omogućava da pomognemo regulatornim telima i organima za sprovođenje zakona, a najduže 30 dana, nakon čega se svi podaci automatski brišu. Ove informacije se čuvaju na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti i pristup je ograničen samo na kvalifikovano osoblje obezbeđenja.

3. Ko ima pristup Vašim podacima?

MiaMara DOO je od izuzetne važnosti zaštita Vaših podataka o ličnosti, upravo zbog toga vodimo računa da Vaši podaci o ličnosti ne budu ustupljeni neovlašćenim licima. Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada podataka o ličnosti.

Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, Vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima – našim partnerima koji pružaju usluge u ime MiaMara DOO (npr. Kurirska služba, Služba reklamacija, IT partneri koji se bave održavanjem našeg web sajta).

U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim parterima i način zaštite i postupanja sa Vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.

Vaše podatke ne iznosimo van teritorije Republike Srbije.

4. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja podataka o ličnosti.

U slučaju kreiranja profila na našem sajtu ili prikupljanja podatka po osnovu saglasnosti, podaci o ličnosti će se obrađivati sve do brisanja korisničkog profila odnosno povlačenja date saglasnosti. Pri čemu opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Kada je osnov prikupljanja podataka zaključenje i izvršenje ugovora, podatke o realizovanim kupovinama i kupcima čuvamo koliko je to predviđeno poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji. (npr. podaci o uloženim reklamacijama se čuvaju koliko je to propisano Zakonom o zaštiti potrošača).

Nakon isteka predviđenih rokova, odnosno nakon povlačenja saglasnosti, ukoliko se podaci obrađuju po tom osnovu, svi podaci o kupcima će biti depersonalizovani odnosno obrisani ili uništeni.

Kada su u pitanju podaci o kupovini, kupac može i sam da izvrši depersonalizciju podataka nakon isteka propisanih rokova kontaktom naše korisničke podrške na mail adresu cs@miamaya.online

 

5. Podaci o maloletnim licima

MiaMara DOO ne obrađuje namerno podatke o ličnosti maloletne dece ispod 16 godina.

U cilju prevencije prodaje proizvoda licima mlađim od 16 godina, MiaMara DOO prilikom kupovine kao obavezno polje zahteva unošenje podatke o godini i mesecu rođenja.

Lica koja su mlađa od 16 godina, ne mogu da kreiraju personalizovane profile na našoj internet stranici.

Odraslima se preporučuje da pravilno nadziru maloletnike pod svojim starateljstvom dok pretražuju po internetu, a naročito kada je omogućeno ostavljanje ličnih podataka.

6. Bezbednosne mere

Kako bi se osigurala zaštita podataka o ličnosti MiaMara DOO je usvojila čitav niz pravila koja regulišu obradu i zaštitu podataka o ličnosti.

Pored navedenog  MiaMara DOO je imenovala i lice za zaštitu podataka o ličnosti koje pomaže u procesu zaštite i obezbeđivanja bezbednosti ličnih podataka i vodi računa o njihovoj usklađenosti sa Zakonom.

MiaMara DOO stalo prati i u zavisnosti od potreba unapređuje bezbednosne mere, a sve kako bi sprečila neovlašćeni pristup, gubitak ili unišenje podataka o ličnosti.

7. Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose?

U svakom trenutku možete nam se obratiti sa nekim od navedenih zahteva:

 • da Vam omogucimo pristup Vašim ličnim podacima, da odgovorimo za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće, strane ili kategorije trećih strana sa kojima se Vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke.
 • da zahtevate ispravku netačnih, pogrešno unetih i/ili zastarelih podataka;
 • da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku, legitimnom interesu ili ukoliko podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni;
 • da zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka, ukoliko osporavate tačnost podataka o ličnosti u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podatka o ličnosti, ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, a ne želite da se podaci obrišu, ako ste istakli prigovor ili ako smatrate da MiaMara DOO više nisu potrebni Vaši podaci;
 • da podnesete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke, čak i u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom;
 • da uputite pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Za sva dodatna pitanja i zahteve u vezi sa obradom podataka o ličnosti možete da kontaktirate naše Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Sanja Janković, tel: +381 11 308 5009, mail: sanja@miamara.rs

8. Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 19.07.2021. godine.

Politika privatnosti može biti izmenjena ili dopunjena, u zavisnosti od potreba i promene procesa u MiaMara DOO, promene zakonskih okvira ili na zahtev nadležnog organa (Poverenika za zaštitu informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Preporučuje se da korisnici redovno prate izmene i dopune Politike privatnosti, na www.miamaya.online sajtu.

 

Miamaya koristi „kolačiće“ kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.